Make your own free website on Tripod.com

หัวข้อ

ผู้บริหาร
วิสัยทัศน์อบต.
พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
แนวทางการพัฒนา
นโยบายบางบัวทอง
HOME

สื่อสารสองทาง

กระดานถามตอบ
ร้องเรียน
สมุดเยี่ยม
ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง

   สินค้า Otop

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

สัมมนาบทบาทอำนาจหน้าที่ผู้บริหารสมาชิกและพนักงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลพิมลราชได้จัดสัมมนา
บทบาทและอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
และพนักงานส่วนตำบลทั้งพนักงานลูกจ้างประจำ
และพนักงานจ้างเพื่อเป็นการทบทวนอำนาจหน้าที่
ี่ของแต่ละฝ่ายให้ชัดเจนสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ
ให้กับการบริหารงานและการบริการประชาชน

  
                                                

 
กิจกรรมที่น่าสนใจ


ขณะนี้ทางอบต.พิมลราชได้ปรับปรุงเว็บโดยใช้

WWW.PIMOLMEWS.NET

ขอเชิญไปใช้บริการครับ

กิจกรรมปลูกต้นไม้
  
กิจกรรมออกเก็บภาษีเคลื่อนที่
 
กิจกรรมของอปพร.


    องค์การบริหารส่วนตำบลพิมลราช โดยงานเกษตรได้ดำเนินการปลูกต้น
ไม้บริเวณ ทางเข้าวัดสร้างใหม่เพื่อเป็น
การเตรียมการรองรับการเฉลิมฉลอง
ที่จะมีในอีก 3 ปีข้างหน้า โดยเน้นปลูก
ต้นชัยพฤกษ์เป็นหลัก คาดว่าเมื่อถึง
ปีสำคัญ ดอกชัยพฤกษ์จะเบ่งบาน
ทั่วบ้านทั่วเมืองพิมลราชา     อ่านต่อ

  


   การออกเก็บภาษีเคลื่อนที่ก็เป็นอีก
บริการหนึ่งที่องค์การบริหารส่วนตำบล
พิมลราช ได้ดำเนินการเพื่อบริการให้
แก่ประชาชนทั่วไปได้รับความสะดวก
ในการชำระภาษี เพราะส่วนใหญ่คน
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจะทำ
งานในเมือง จึงไม่สะดวกที่จะเดินทาง
มาชำระ ณ ที่ทำการอบต.
   อ่านต่อ
 
  กิจกรรมอีกส่วนหนึ่งที่ทางอบต.
  พิมลราชภูมิใจคือกิจกรรมของศูนย์
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
เพราะหลังจากมีการฝึกอบรมแล้ว
ได้มีการจัดสมาชิก อปพร.ส่วนหนึ่ง
มาเข้าเวรเป็นสายตรวจประจำวัน ปรากฏว่าหลังจากมีการออกตรวจ
เหตุการณ์ต่างเงียบสงบ อ่านต่อ

   รับรางวัลธรรมมาภิบาลประจำปี 2548

 

     นายลำพอง นามพันธ์นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นำทีมรองนายกฯ  นายจรูญ ทองญวน นางภัทรมน เพ็งส้ม
เลขานุการนายกนายชาญบัวรุ่งและทีมพนักงานส่วนตำบล
โดยนายวิรัติ ปีดแก้ว ปลัดอบต. พิมลราช ร่วมถ่ายภาพ
เป็นที่ระลึก และร่วมแสดงความยินดี รอบนี้เป็นรอบที่่
สองที่ทางอบต.พิมลราช ได้รับรางวัลธรรมมาภิบาล โดย
ครั้งแรกได้รับรางวัลในปี 2546 และครั้งนี้ประจำปี 2548 
         หลักจากรับรางวัล นายลำพอง นามพันธ์ได้เปิดเผย
ว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทางอบต.พิมลราช โดยการนำ
สามารถแสดงความมีประสิทธิภาพ จนได้รับรางวัลอีกรอบดำเนินการโดย งานประชาสัมพันธ์  องค์การบริหารส่วนตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทร 0-29233033 ต่อ 121