Make your own free website on Tripod.com

หัวข้อ

ผู้บริหาร
วิสัยทัศน์อบต.
พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
แนวทางการพัฒนา
นโยบายบางบัวทอง
HOME

สื่อสารสองทาง

กระดานถามตอบ
ร้องเรียน
สมุดเยี่ยม
ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง

   สินค้า Otop

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบล

        วิสัยทัศน์ของจังหวัดนนทบุรี 

        “ นนทบุรีที่อยู่อาศัยชั้นดีของคนทุกระดับ  พร้อมสรรพด้านบริการที่ได้มาตรฐาน ”

        วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลพิมลราช

                              “พิมลราชเมืองใหม่ที่น่าอยู่ จะต้องเป็นตำบลแห่งการมีส่วนร่วมเป็นศูนย์รวมแหล่งที่อยู่อาศัย         ส่งเสริมการศึกษา  สุขภาพพลานามัย  ร่วมใจร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม”  
  
                                                

นโยบายองค์การบริหารส่วนตำบลพิมลราช

นโยบายขององค์การบริหารส่วนตำบลพิมลราช

                                การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพิมลราช  จะยึดหลักสำคัญในการบริหารงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนชาวพิมลราช  ดังนี้

        1.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ..2540  โดยเฉพาะหมวดที่เกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยบอกถึงท้องถิ่นจะต้องดูแลและให้ความเป็นอิสระในการบริหารภายใต้กฎหมาย  กฎระเบียบ  ข้อบัญญัติต่างๆ

        2.  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.. 2537  ตลอดจนที่แก้ไข เพิ่มเติม   ( ฉบับที่ 6)  ..2546  โดยพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นกฏหมายแม่บทที่ทำให้มีการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล  กำหนดโครงสร้าง  สิทธิ  หน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติและหน้าที่จะควรจะปฏิบัติ  และบอกถึงแหล่งที่มาของรายได้  งบประมาณและบุคลากรที่ใช้ในการจัดการบริหารองค์กร

        3.  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  .. 2542   ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตนเอง  ดังนี้

         4.  พระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  .. 2546      องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในชุมชน  โดยมีกระบวนการต่างๆ  เช่น  หลักความคุ้มค่าและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภาครัฐ  การลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน  หลักความสะดวกรวดเร็วและสามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว  การปรับปรุงภารกิจในส่วนราชการ  เป็นต้น 

       5.  หลักธรรมาภิบาล   ( Good  Gerverment )อันเป็นหลักคุณธรรมที่จะใช้บริหารจัดการ       ท้องถิ่นอันได้แก่

1.       หลักคุณธรรม

2.       หลักนิติธรรม

3.       หลักความรับผิดชอบ

4.       หลักความโปร่งใสและตรวจสอบได้

5.       หลักการมีส่วนร่วม

6.       หลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 วิสัยทัศน์ผู้บริหาร

วิสัยทัศน์และนโยบายสำคัญไว้ ดังนี้

                                          “ กลุ่มพิมลราชผลงานเด่นชัด     วิสัยทัศน์กว้างไกลตั้งใจพัฒนา

                    กลุ่มพิมลราชพร้อมอาสา    พัฒนาอย่างต่อเนื่อง    เพื่อพิมลราชเมืองใหม่  ” 

กลุ่มพิมลราชนโยบายเด่นชัด       วิสัยทัศน์กว้างไกล     ภาระกิจต่อไป......คือการพัฒนาที่ต่อเนื่อง

 


ดำเนินการโดย งานประชาสัมพันธ์  องค์การบริหารส่วนตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทร 0-29233033 ต่อ 121