Make your own free website on Tripod.com

หัวข้อ

ผู้บริหาร
วิสัยทัศน์อบต.
พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
แนวทางการพัฒนา
นโยบายบางบัวทอง
HOME

สื่อสารสองทาง

กระดานถามตอบ
ร้องเรียน
สมุดเยี่ยม
ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง

   สินค้า Otop

 

 
หลักการและแนวคิดในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น

        นับตั้งแต่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา องค์กรปกครองส่วนถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่อย่างกว้างขวางมากขึ้น โดยมีหน้าที่ในการบริการสาธารณะพื้นฐาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแก่ประชาชนในท้องถิ่น โดยได้รับจัดสรรงบประมาณดำเนินการบางส่วนรัฐบาลตามพระราชบัญญัติการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรายได้จากที่ท้องถิ่นได้ทำการจัดเก็บเองตามกฎหมาย ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจะต้องมีวิธีการบริหารทรัพยากรรายได้ทั้งที่มีการจัดสรรและที่เก็บได้เองให้เกิดประโยชน์ส่วนรวมสูงสุดและมีความโปร่งใสมาก ที่สุด ซึ่งการวางแผนถือว่าเป็นกลไกสำคัญประการหนึ่งที่จะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้ทรัพยากรเหล่านั้นได้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่นทั้งในปัจจุบันและอนาคตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่กำหนดภาพการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่นซึ่งจะต้องมาจากการการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาร่วมกันโดยจะเป็นการหล่อหลอมความต้องการอันหลากหลายเพื่อกำหนดเป้าหมายในอนาคต ทั้งนี้จะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานความเป็นไปได้และสามารถแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง โดยมีเครื่องมือในการดำเนินงาน คือ แผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้เป็นไปตามทิศทางการพัฒนาที่ได้ตั้งไว้ ซึ่งการพัฒนาของท้องถิ่นจะต้องคำนึงถึงมีความสอดคล้องกับการแผนพัฒนาในระดับอำเภอ แผนพัฒนาในระดับจังหวัด และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติด้วย ซึ่งโดยสรุปแล้วการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นการปรับกระบวนการคิดโดยมุ่งเน้นผลที่จะเกิดขึ้น ( ผลลัพธ์ ) เป็นตัวตั้ง แล้วนำมาคิดหางานที่จะทำ (ผลผลิต) รวมทั้งวิธีการที่จะทำงานนั้นให้สำเร็จและมีประสิทธิภาพ (กระบวนการ) ซึ่งจะนำไปสู่การพิจารณาจัดสรรทรัพยากรเพื่อดำเนินการได้อย่างเหมาะสมต่อไป 


ดำเนินการโดย งานประชาสัมพันธ์  องค์การบริหารส่วนตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทร 0-29233033 ต่อ 121