Make your own free website on Tripod.com

หัวข้อ

ผู้บริหาร
วิสัยทัศน์อบต.
พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
แนวทางการพัฒนา
นโยบายบางบัวทอง
HOME

สื่อสารสองทาง

กระดานถามตอบ
ร้องเรียน
สมุดเยี่ยม
ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง

   สินค้า Otop

 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลพิมลราช


1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้
2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และบริการสาธารณะ
3.ยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน
4.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีสุขภาพที่ดี
5.ยุทธศาสตร์ด้านการมีงานทำที่มั่นคงและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
6.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมโดยเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วม
7.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กรและพัฒนาการเมืองท้องถิ่น


ดำเนินการโดย งานประชาสัมพันธ์  องค์การบริหารส่วนตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทร 0-29233033 ต่อ 121