Make your own free website on Tripod.com

หัวข้อ

ผู้บริหาร
วิสัยทัศน์อบต.
พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
แนวทางการพัฒนา
นโยบายบางบัวทอง
HOME

สื่อสารสองทาง

กระดานถามตอบ
ร้องเรียน
สมุดเยี่ยม
ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง

   สินค้า Otop

 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาคน ส่งเสริมการรวมกลุ่ม/ องค์กรในชุมชนให้มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยืน และมีการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และการพึ่งพาอาศัยกันระหว่างกลุ่ม ซึ่งจะเป็นพื้นฐานการสร้างชุมชนเข้มแข็ง
แนวทางที่ 2 ส่งเสริมด้านการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งการเรียนรู้ตามความต้องการของ คน / กลุ่ม / องค์กร และส่งเสริมให้ทุกคนในชุมชนรับทราบข่าวสารความรู้ได้อย่างเท่าเทียมกัน


ดำเนินการโดย งานประชาสัมพันธ์  องค์การบริหารส่วนตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทร 0-29233033 ต่อ 121