Make your own free website on Tripod.com

หัวข้อ

ผู้บริหาร
วิสัยทัศน์อบต.
พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
แนวทางการพัฒนา
นโยบายบางบัวทอง
HOME

สื่อสารสองทาง

กระดานถามตอบ
ร้องเรียน
สมุดเยี่ยม
ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง

   สินค้า Otop

 

 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และบริการสาธารณะ

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และบริการสาธารณะ
แนวทางที่ 1 พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัย
แนวทางที่ 2 ป้องกันภัยน้ำท่วม และป้องกันสาธารณภัยต่างๆ
แนวทางที่ 3 พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะจากภาครัฐ


ดำเนินการโดย งานประชาสัมพันธ์  องค์การบริหารส่วนตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทร 0-29233033 ต่อ 121