Make your own free website on Tripod.com

หัวข้อ

ผู้บริหาร
วิสัยทัศน์อบต.
พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
แนวทางการพัฒนา
นโยบายบางบัวทอง
HOME

สื่อสารสองทาง

กระดานถามตอบ
ร้องเรียน
สมุดเยี่ยม
ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง

   สินค้า Otop

 

 

แนวทางการพัฒนาตำบลพิมลราช

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้
แนวทางที่ 1ส่งเสริมการพัฒนาคน ส่งเสริมการรวมกลุ่ม/ องค์กรในชุมชนให้มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยืน และมีการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และการพึ่งพาอาศัยกันระหว่างกลุ่ม ซึ่งจะเป็นพื้นฐานการสร้างชุมชนเข้มแข็ง
แนวทางที่ 2ส่งเสริมด้านการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งการเรียนรู้ตามความต้องการของ คน / กลุ่ม / องค์กร และส่งเสริมให้ทุกคนในชุมชนรับทราบข่าวสารความรู้ได้อย่างเท่าเทียมกัน
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และบริการสาธารณะ
แนวทางที่ 1พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัย
แนวทางที่ 2ป้องกันภัยน้ำท่วม และป้องกันสาธารณภัยต่างๆ
แนวทางที่ 3พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะจากภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน
แนวทางที่ 1เสริมสร้างระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในชุมชน
แนวทางที่ 2สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่คนในชุมชน
แนวทางที่ 3สนับสนุนและให้การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม (คนชราคนพิการทุพลภาพ)
แนวทางที่ 4ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่นและวันสำคัญต่างๆยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีสุขภาพที่ดี
แนวทางที่ 1ส่งเสริมการออกกำลังกาย
แนวทางที่ 2ส่งเสริมด้านการสาธารณสุขมูลฐาน
ยุทธศาสตร์ด้านการมีงานทำที่มั่นคงและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
แนวทางที่ 1สนับสนุนกลุ่มอาชีพหลักและอาชีพเสริมต่างๆ ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้
แนวทางที่ 2สร้างเสริมอาชีพใหม่และจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพ
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมโดยเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วม
แนวทางที่ 1จัดระบบป้องกัน / ควบคุม ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมจากแหล่งกำเนิดมลพิษ
แนวทางที่ 2ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสถานที่ราชการ สถานที่สาธารณะและจัดหาสถานที่สร้างสวนหย่อม สนามเด็กเล่น และสวนสาธารณะในชุมชน
แนวทางที่ 3รณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กรและพัฒนาการเมืองท้องถิ่น
แนวทางที่ 1สรรหาและพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แนวทางที่ 2นำเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการประชาชน
แนวทางที่ 3จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นและซ่อมบำรุงวัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่ให้พร้อมใช้งานเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตำบล
แนวทางที่ 4ขยายและปรับปรุงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพิมลราช

ดำเนินการโดย งานประชาสัมพันธ์  องค์การบริหารส่วนตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทร 0-29233033 ต่อ 121