Make your own free website on Tripod.com

หัวข้อ

ผู้บริหาร
วิสัยทัศน์อบต.
พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
แนวทางการพัฒนา
นโยบายบางบัวทอง
HOME

สื่อสารสองทาง

กระดานถามตอบ
ร้องเรียน
สมุดเยี่ยม
ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง

   สินค้า Otop

 

 

นโยบายการพัฒนาของอำเภอบางบัวทอง


วิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาเมืองและบริการพื้นฐาน
การพัฒนาประเทศไทยในระยะที่ผ่านมาควบคู่กับอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒน์ที่มุ่งเน้นความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นหลัก ซึ่งผลการพัมนาที่ผ่านมาทำให้เกิดผลกระทบตามมาหลายประการโดยเฉพาะความไม่พร้อมทางด้านการให้บริการพื้นฐานและการพัฒนาเมืองไม่ดีเท่าที่ควร ดังนั้นอำเภอบางบัวทองในอนาคตจะต้องมีการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทั้งด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ อาทิเช่น พัฒนาโครงการขยายเส้นทางการจราจร / ปรับปรุงคุณภาพของถนนและสะพานให้ได้มาตรฐานโดยเฉพาะในเส้นทางหลักที่มีความสำคัญต่อการคมนาคมเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดและเส้นทางการขนส่งผลิตผลของจังหวัด สนับสนุนการติดตั้งระบบการจราจร ไฟฟ้า น้ำประปา และโทรศัพท์ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในอำเภอบางบัวทองเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนธุรกิจและการอุตสาหกรรมในอนาคต
วิสัยทัศน์ด้านการเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
1.ชุมชนเข้มแข็งเริ่มจากคนมีความสุข ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็งและประเทศชาติเกิดความมั่นคง วิสัยทัศน์ที่เริ่มจากคนและขยายไปถึงประเทศชาตินี้มีลักษณะเป็นบูรณาการที่สอดคล้องเชื่อมโยงและมีปฏิสัมพันธ์ที่เป็นพลวัฒน์ต่อกัน
คน มีความสุข มีศีลธรรม มีการศึกษา มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม มีระเบียบวินัย เห็นคุณค่าทางศาสนาประเพณีและวัฒนธรรม 
ระดับครอบครัว ครอบครัวอบอุ่นอยู่กันพร้อมหน้าไม่มีการโยกย้ายเร่ร่อน คนชรา เด็ก คนพิการ คนเจ็บป่วย ได้รับการเอาใจใส่ดูแล
ระดับชุมชน ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีความสามัคคี มีพลัง ช่วยเหลือเกื้อกูลและอยู่ร่วมกันอย่างเคารพกติกาสังคมและกฎหมาย ไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติศาสนา มีส่วนร่วมในการทำงานและแก้ไขปัญหาของ ชุมชนในแต่ละชุมชน มีเครือข่ายของกลุ่มต่างๆ เชื่อมโยงกันเพื่อการเรียนรู้ สามารถกำหนดวิถีชีวิตของตนเองและพึ่งพาตนเองได้ และในทุกๆ กลุ่มสตรีจะมีบทบาทเข้าร่วมกี่พัฒนาเท่ากับกลุ่มอื่นๆ 
ระดับประเทศ มีความมั่นคงทางการเมือง เศรษฐกิจสังคมไม่มีความขัดแย้งกัน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีกระบวนการยุติธรรมที่รัดกุมและโปร่งใส
2.ด้านศาสนาและวัฒนธรรม มีการยอมรับ ยกย่อง ส่งเสริม และสืบทอดวัฒนธรรมของท้องถิ่นและเอกลักษณ์ที่ดีงามของชุมชน รวมทั้งมีการอนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้านสภาพเมืองเก่าและศิลปกรรมที่ยังเหลืออยู่ นอกจากนี้ยังรวมถึงหลักศาสนาที่เป็นที่พึ่งของชุมชนด้านจิตวิญญาณและเป็นเครื่องประสานความเข้าใจระหว่างกลุ่มต่างๆ ในสังคมเพื่อป้องกันความรุนแรงในสังคมที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
3.ด้านการสาธารณะสุขและการบริการสังคม ประชาชนมีสุขภาพดีทั้งสุขภาพทางกายและสุขภาพจิต มีบริการด้านสาธารณสุขพื้นฐานอย่างเพียงพอ ทุกคนมีโอกาสรับบริการรักษาพยาบาลเท่าเทียมกันโดยเฉพาะคนด้อยโอกาส คนจน คนเมือง และคนชนบท นอกจากนี้ผู้ด้อยโอกาสในชุมชนแออัดมีความมั่นคงในด้านที่อยู่อาศัยและด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานอย่างเพียงพอ
นโยบายด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ์ การทำการเกษตรลดการใช้สารเคมี ป่าไม้และดินมีความอุดมสมบูรณ์ แม่น้ำลำคลองใสสะอาดไม่เน่าเสีย อากาศ บริสุทธิ์ปราศจากมลพิษ 
2.บทบาทของชุมชนและสิทธิของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนในชนบทและชุมชนเมืองมีส่วนร่วมในการตัดสินใจบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดพื้นที่ และออกกฏระเบียบของตนเองในการจัดการดูแลทรัพยากรธรรมชาติที่เป้นที่ยอมรับทางกฎหมาย
3.สร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ มีความเสมอภาคในการใช้ทรัพยากรระหว่างคนในเมืองและชนบท โดยการรักษาระบบนิเวศน์ของท้องถิ่นด้วยการนำระบบบำบัดและรักษาสิ่งแวดล้อมมาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมและแหล่งชุมชน มีการควบคุมมลพิษทั้งในเมืองและชนบท สภาพสิ่งแวดล้อมที่เสียหายมีการฟื้นฟูให้กลับมามีสภาพดีดังเดิม การเกษตรจะมุ่งเน้นให้เป็นการเกษตรเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดการใช้เทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีกลไกควบคุมดูแลสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นและชุมชนอย่างเป็นอิสระ เช่น การจัดสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียของโรงงานและชุมชน การควบคุมมลพิษจากการก่อสร้าง และมีการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง
4.ชุมชนเมืองมีสิ่งแวดล้อมที่ดี ชุมชนเมืองปราศจากมลพิษ ไม่มีปัญหารถติด ไม่มีปัญหาขยะมูลฝอย มีพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองมากขึ้น มีสวนสาธารณะ และมีการวางผังเมืองในชุมชนที่เกิดใหม่ 
5.สร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน ประชาชนมีจิตสำนึกและมีความรับ ผิดชอบต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความรู้สึกเป็นเจ้าของ รวมทั้งได้รับประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเท่าเทียมกัน มีการบรรจุหลักสูตรเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมลงใน หลักสูตรของกรมการศึกษานอกโรงเรียน
นโยบายด้านการดำเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ในช่วงเวลาที่ผ่านมาสถานการของโลกได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีและการสื่อสาร และจากการพัมนาที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบให้โครงสร้างของสังคมเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่ขาดความสมดุลในการพัมนา สถาบันหลักทางสังคม เช่นสถาบันครอบครัว ศาสนา ชุมชน เกิดความอ่อนแอ อันเป็นช่องว่างทำให้เกิดปัญหายาเสพติดแพร่ระบาดในสังคมอย่างรวดเร็วและกว้างขวางมากขึ้น
ปัญหายาเสพติดในประเทศเกิดจาการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาด้าน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ผู้เกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดไม่ว่าจะเป็น นายทุน ผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้นำเข้า และผู้ส่งออก ได้อาศัยผลกระทบจากการพัฒนาประเทศที่ขาดความสมดุล นำยาเสพติดที่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและชนิดใหม่ๆ เข้ามาเผยแพร่ในกลุ่มเด็กและวัยรุ่นซึ่งจะเป็นทรัพยากรบุคคลที่เป็นอนาคตที่สำคัญของชาติ อำเภอบางบัวทองตระหนักถึงความรุนแรงของปัญหาดังกล่าวและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในระยะยาว ทำให้ประเทศชาติขาดความมั่นคง และทำให้การพัฒนาประเทศด้อยประสิทธิภาพ จึงมีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะควบคุมปัญหายาเสพติดไม่ให้ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น และปรามปราบจนลดลงไปในที่สุด เพื่อรักษาความมั่นคงของชาติในทุกด้านไว้อย่างเป็นปกติสุข โดยอำเภอบางบัวทองถือเป็นภาระกิจที่สำคัญในการดำเนินงานเพื่อควบคุมและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ให้หมดสิ้นไปอย่างเร่งด่วน 

ดำเนินการโดย งานประชาสัมพันธ์  องค์การบริหารส่วนตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทร 0-29233033 ต่อ 121